Říjnová akce! Angličtina s korekturou rodilého mluvčího do konce října jen za 269 Kč/str.

Překlad rodilým nebo bilingvním mluvčím DO a Z angličtiny za skvělých 269 Kč.

Podmínky spolupráce pro dodavatele společnosti

Podmínky spolupráce pro dodavatele

Seznamte se prosím s níže uvedenými podmínkami spolupráce. Odesláním přihlášky a zahájením spolupráce s nimi vyjadřujete souhlas.

1. Akceptuji jen takový překlad či korekturu, které mohu z časových, odborných a jazykových hledisek kvalitně provést. Překlad či korekturu vypracuji podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a odevzdám hotovou práci věcně, terminologicky a jazykově správně.

2. Nabídky zakázek budu dostávat na e-mailovou adresu uvedenou v registraci nebo telefonicky. Poté se přihlásím do objednávkového systému, kde se s danou zakázkou podrobně seznámím, zvážím datum a čas odevzdání a výši honoráře. Pokud mě zakázka zaujme, rezervuji si ji pro sebe. Před rezervací potvrdím svůj souhlas s výší honoráře a závazným datem a hodinou odevzdání překladu či korektury, čímž potvrzuji objednávku mých služeb. Tato objednávka je pro obě strany závazná z hlediska vyhotovení překladu či korektury v navrženém termínu a za sjednanou odměnu.

3. Beru na vědomí, že neodevzdání překladu v potvrzeném smluveném termínu může mít za následek snížení sjednané odměny za překlad vzhledem k prodlení, případně i neproplacení odměny vůbec. Pokud dojde k situaci, za které nemohu v překladu dále pokračovat (nemoc, zranění, živelní pohroma atd.), budu o této skutečnosti neprodleně informovat zadavatele překladu. Jen tak je možno dodržet plné proplacení již vyhotovené části překladu.

4. V případě, že některé výrazy v překladu jsou mi nejasné nebo je nedokáži přeložit, budu o této skutečnosti neprodleně informovat klienta prostřednictvím webových stránek, popř. zadavatele překladu. Zároveň upozorním agenturu i na hrubé smyslové a logické chyby v textu.

5. Bez souhlasu nebudu s klienty komunikovat jinak než prostřednictvím webových stránek.

6. V případě, že originál textu k překladu je ve formátu DOC, DOCX, ODT, RTF, XLS, PPT, vyhotovím jej přímo v tomto originálním formátu. Nebudu nikdy měnit názvy souborů, pouze přeložený soubor uložím pod jeho původním názvem s dodatkem zkratky jazyka překladu (např. soubor „smlouva.doc“ uložím po přeložení do angličtiny jako „smlouva-ENG.doc“ nebo „smlouva_aj.doc“).

7. Pokud budu vyhotovovat překlad v programu MS Word, provedu kontrolu pravopisu pomocí této funkce, zkontroluji, zda nejsou v překladu dvě mezery mezi slovy (např. funkcí Úpravy-Nahradit, kde zadám dvě mezery nahradit jednou mezerou), zaškrtnu v „Zobrazit“ volbu "rozložení při tisku" a nastavím velikost zobrazení na 100 %. Pokud překládám v programu MS Excel, zkopíruji po vyhotovení překladu přeložený text do Wordu, projdu text automatickou kontrolou pravopisu a případnou chybu v Excelu opravím. Překlepy jsou považovány za velice hrubé překladatelské chyby. Beru na vědomí, že v době odevzdání nesmí překlad obsahovat žádné nepřeložené výrazy.

8. Pokud je originál textu v grafickém formátu, z něhož nelze text zkopírovat (PDF, TIF, JPG apod.), vyhotovím jej ve formátu DOC nebo RTF. V tomto případě vytvořím nový soubor s názvem podle bodu (7).

9. Budu se snažit maximálně dodržovat originální formátování dokumentu (zarovnání, odstavce, odrážky, velikost písma atd.). Pokud je zdrojový text v čistém textovém formátu TXT, odevzdám zakázku rovněž v tomto formátu.

10. Pro zarovnání textu použiji tabulátor, nikoliv mezerník, a to i uvnitř tabulek (Ctrl+Tab). Zarovnání mezerníkem je přípustné pouze v krajním případě (např. u sloupců s částkami). Zbytečně použité mezery nebudou do konečného rozsahu překladu zahrnuty.

11. Nikdy nebudu dodatečně měnit cenu za zakázku, která již byla agentuře potvrzena. Honorář se stanovuje vždy předem podle rozsahu zdrojového textu.

12. Fakturu vystavím dle fakturačních údajů uvedených na webových stránkách www.czpreklady.cz na všechny dokončené objednávky v kalendářním měsíci, a to 1. dne následujícího měsíce, se splatností 21 dnů ode dne vystavení faktury.

13. Fakturu zašlu jako PDF dokument na adresu fakturace@czpreklady.cz.

14. Beru na vědomí, že v případě uznané reklamace je zadavatel oprávněn snížit fakturovanou částku podle výsledku reklamačního řízení.

15. Všechny informace obsažené ve výchozím textu i v překladu budu považovat za přísně důvěrné, zachovám o nich naprostou mlčenlivost a nezneužiji jich ve prospěch svůj ani kohokoliv jiného.